TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa

A projekt bemutatása

A projekt címe: Ami összeköt…- generációk közötti együttműködés a helyi közösségek fejlesztéséért”

EFOP-1.3.5-16-2016-00469

Szerződött támogatási összeg: 24 963 236 ft.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdete: 2017.04.01.

Projekt tényleges befejezése: 2020.06.29.

 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével ( kódszáma: EFOP-1.3.5-16)

 

A PROJEKT CÉLJAI ÉS VÁRT EREDMÉNYEI

Célok:

Jelen projektünkben arra vállalkozunk, hogy az önkéntesség, mint társadalomszervező és közösségépítő tevékenységforma segítségével hozzuk egymáshoz közelebb a fiatalabb és idősebb nemzedékek tagjait, és a közös érdeklődési területek felkutatásával, (pl. hagyományőrzés, állatvédelem, természet, és környezetvédelem, kultúra, művészetek, sport, természetjárás, szociális segítés, stb.) és az abban rész vevő, generációkat összekötő közös tevékenységgel a közösség számára hasznos tevékenységek elvégzését mozdítsuk elő.

További célunk az, hogy segítsük a helyi intézmények, valamint civil szervezetek önkénteseket toborzó, kiválasztó, felkészítő munkáját, segítsük a fiatalokat valamint az idősebb korosztályt tömörítő civil szervezeteket, ezek együttműködését, közös programok megvalósítását.

 

Konkrét célok:

 • A Nyíregyházán és Ramocsaházán élő, fiatal és az idősebb, nyugdíjas korú csoportok egymás közti kapcsolatának erősítése, élénkítése.
 • Az idős emberek elmagányosodásának megakadályozása, bevonásuk a társadalmilag hasznos, fiatalokkal együtt végzett önkéntes tevékenységekbe.
 • A generációk közötti együttműködés fejlesztése, közösségépítő rendezvények, kulturális-művészeti, sport, és honismereti programok szervezésének támogatásával.
 • A családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése .
 • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése, konkrét önkéntes programok megvalósítása Nyíregyházán és Ramocsaházán.

 A pályázati célok meghatározásánál az alábbi törvényekhez, stratégiákhoz való illeszkedésre különös figyelmet fordítottunk:

 • évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • 1494/2011. (XII. 27.) Kormány határozat az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról
 • 88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról
 • 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról
 • Nyíregyháza és Ramocsaháza Esélyegyenlőségi Terve

A célok a pályázati felhívásban szereplő konkrét célokhoz is szervesen kapcsolódnak. A célokat az előző fejezetben ismertetett, a „Célcsoportok problémáinak, szükségleteinek összegzése, részvételük elemzése önkéntes tevékenységekben” alfejezetben bemutatott, feltárt szükségletek alapján alakítottuk ki. Összefoglalva:

 • Generációs ellentétek a fiatal és a nyugdíjas korosztály között.
 • Az idősebb korosztály tagjai, a nyugdíjasok közösségi lehetőségei beszűkülnek, még meglévő, alkotó, szervező, gondoskodó képességeiket nem tudják kibontakoztatni, elmagányosodnak.
 • A fiatalok sem képesek sok esetben átérezni az idős lét gondjait, jellegzetességeit nem tudják feldolgozni, megérteni.
 • A nyugdíjas korosztály sokkal nagyobb mértékben szeretne részt venni a helyi közösségek életében, és megvan bennük a késztetés arra is, hogy együttműködjenek a fiatalokkal, jobban megismerjék egymást. Azonban lehetőségek híján az önkéntes tevékenységekben csekély számban vesznek részt.
 • Az önkéntes munka sajnos még nem elterjedt megyénkben, még a fiatalok körében sem.
 • Szükségletfelmérésünk bemutatta: igény van arra, hogy egy szakmai és célterület iránt elkötelezett fiatalok összefogjanak, és akár nem formális csoportokban, közösen lépjenek fel, kellő motiváció esetén akár a nyugdíjas korcsoporttal együtt bizonyos célok érdekében.
 • A helyi civil szervezetek rendelkeznek állandó önkéntesekkel, viszont a kapacitásuk egyre kevesebb arra, hogy új önkénteseket keressenek meg, vonjanak be és képezzenek ki.
 • Megyénkben az önkéntesség, mint belső motivációból adódó, segítségnyújtó tevékenység még nincs elismerve kellőképpen a társadalom által és hiányos az az eszköz és intézményrendszer, amely segítené az önkéntes tevékenységben rész venni szándékozókat.

Várt eredmények:

 • Nyíregyházán és Ramocsaházán tovább növekszik a civil aktivitás, új közösségek születnek, az önkéntes tevékenységben résztvevők száma növekszik.
 • A két településen az ott élők számára hasznos önkéntes tevékenység-alkalmak száma is növekszik a szociális és humán területen.
 • A projekt helyszínein élő, fiatal és az idősebb, nyugdíjas korú csoportok egymás közti kapcsolata erősödik, csökkennek a generációs ellentétek.
 • Enyhül az egyedül élő, idős emberek magánya, bevonásra kerülnek társadalmilag hasznos, építő tevékenységekbe.
 • Növekszik az önkéntességre való hajlandóság, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültsége javul.